Avrupa Bakanlığı Türk Ulusal Ajansının finanse ettiği “Online Kişisel Öğrenme Ortamları ile Pedagojik Evrim” projemizin 4, uluslar arası toplantısı Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde 17 – 18 Mart 2014 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Finlandiya, Portekiz, Norveç ve İtalya dan ortaklarımız katıldı. Projemizin son 6 aydaki çalışmaları anlatıldı.

“Online Kişisel Öğrenme Ortamları ile Pedagojik Evrim”

PROJENİN GENEL AMACI:

a) Aktif vatandaşlığı teşvik etmek,
b) Toplumun dezavantajlı gruplarının günlük yaşamlarında Sosyal Medyayı kullanmasını teşvik etmek,
c) En popüler Sosyal Medya araçlarının kullanımı öğretmek,
d) Diğer ülkelerin insanlarını, kültürünü ve gelenekleri ile etkileşim sağlamak,

AKRAN EĞİTİMİ:

Bireylerin kendi deneyimlerini paylaşarak, bu deneyimlerden kendi akran grubunun yararlanmasını sağlamak,

Ev hanımları ve Emekliler zamanı verimli kullanma deneyimlerini paylaşarak akran gruplarının yararlanmasını sağlamak,

KURUMSAL FAALİYETLER

Kurumdaki iyi deneyimleri uygulamaları, farklı deneyimleri, farklı alternatifleri İnternet Sitemizde, Oluşturulacak Bloglarda, Sosyal Medya Sitelerinde ve Yerel medyada paylaşmak,

PROJE ORTAKLARI ve AMACI

a) Öğretmenlerin öğretme yaklaşımına tamamen yeni bir anlayış kazandırmak, Sosyal Medya, video paylaşımı, vb araçları derslere entegre etmek,
b) Her kuruluşun eğitmenlerini eğitime almak,
c) Eğitim alan eğitmenler kendi kurumlarına göre tasarlayıp uygulamak,

Görsel  —  Yayınlandı: Mayıs 13, 2014 / Uncategorized

ÖĞRETME METODLARI

Yayınlandı: Eylül 13, 2013 / Uncategorized

ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

Öğretme ve öğrenme sürecinde en yaygın olarak kullanılan yöntemler anlatma yöntemi, tartışma yöntemi, örnek olay yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, problem çözme yöntemi ve bireysel çalışma yöntemidir.

Yöntem, bir sorunu çözmek., bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izleyen düzenli yol.

Eğitimde yöntem kavramı ele alındığında öğrencilere yeni davranışları kazandırma işleminin nasıl gerçekleşeceği konusunda karşımıza çıkmaktadır. Eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi uygun bir yöntemin seçilmesiyle sağlanır. Bu nedenle her ders için tek bir yöntem değil, çok farklı yöntemlerin kullanılması söz konusudur

l. ANLATIM YÖNTEMİ

Kullanımı

Bu yöntem, derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da konuyla ilgili bilgi aktarılırken kullanılır. Daha çok sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Yararları

1. Öğretmen merkezlidir.

 1. Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarılır.
 2. Dinleyenler konuyla ilgili organize bir görüş kazanır.
 1. Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verilir.
 2. Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır, not alma becerilerini geliştirir.

Sınırlılıkları

 1. Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalı.
 2. Doğru anlatıma ve meslekî terimlerin kullanılmasına özen gösterilmeli.
 3. Konuların ana başlıkları belirlenmeli.
 4. Ses tonu çok iyi ayarlanmalı.
 5. Uzun süreli konuşmalardan kaçınılmalı.
 6. Ara sıra tartışmalara yer verilmeli, sorular sorulmalı ve yanıtlara göre konu geliştirilmeli,
 7. İlgi çekici mimik ve jestlerle anlatım süslenmeli.
 8. Öğrenci yaşantılarına uygun örnekler verilmeli.

2 . TARTIŞMA YONTEMI

Kullanımı

Tartışma, bir konu üzerinde öğrencilere düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Daha çok konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin Çözüm yolları aranırken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır.

Özellikleri

1. Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur.

2. Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermesi için imkân sağlar.

3. Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemelerini ve yorum yapmalarını sağlar.

4. Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır.

Sınırlılığı

1. Tartışma ortamı hazırlanırken tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmeli.

2. Topluca bir tartışma yapılacaksa, öğretmen soruyu sorup bunu tüm sınıfın tartışmasını istemeli.

3. Gerekirse sınıf önce küçük gruplar şeklinde tartışılmalı, daha sonra topluca tartışılmalı.

4. Tartışma dersin tamamına ayrılmamalı.

5. Öğrenci görüş ve düşüncelerini rahatça söylemeli.

6. Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması sağlanmalı.

7. Grup liderleri tartışmayı plânlamalı.

8. Tartışmadan çıkan sonuç kısaca özetlenmeli.

Tartışma Yöntemine Örnek Olarak

Münazara: Belli bir konunun lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere iki grup oluşturulur. Toplantı öncesi konuya ilişkin tüm hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, kendilerine tanınan süre içinde savundukları görüşün haklılığını göstermek ve diğer tarafın görüşlerini ve fikirlerini çürütmek için karşılıklı konuşurlar. Daha sonra kazanan taraf jüri tarafından açıklanır. Münazarada genellikle bir de dinleyici grup vardır. Bu grup beğendikleri konuşmacıları alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışırlar.

Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma, söz ustalığı Çabuk cevap hazırlama gibi yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca öğretmen isterse münazaradan sonra ele alınan konu üzerinde büyük grup tartışması da yaptırabilir.

Panel : Bu yöntemde oluşturulan bir grubun üyeleri belli bir konu yada sorun üzerinde tartışma yaparlar, buldukları verileri incelerler ve bu ön hazırlıktan yararlanarak görüşlerini sırayla açıklarlar. Genellikle öğretmen panel başkanlığını üstlenir. Toplantıya ayrılan süre bitinceye kadar başkan konuşmacılara ( eşit sürelerle) konuşma hakkı tanır. Yine öğretmen isterse panelden sonra konuyu tüm sınıfla tartışabilir.

Vızıltı Grupları: Vızıltı Grupları çeşitli şekillerde oluşturulur. Örneğin vızıltı 22 de iki öğrenci bir konu üzerinde ikişer dakika konuşur. vızıltı 66 da ise altı öğrenci aynı konu üzerinde altışar dakika tartışır. Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır. Bu tür grup tartışması 4’le 36 dakika arasında sürebileceği için Vızıltı gruplarına “kısa süreli tartışma grupları” da denilmektedir.

Fikir Taraması: Kısa süreli tartışma grupları türünden olan fikir taramasında 4-9 kişiden oluşan gruplarda belli bir konu üzerin de 5-10 dakika konuşulur. Burada önemli olan husus yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir. Öğretmen fikir taramasından çeşitli biçimlerde yararlanabilir. Örneğin, bir ders ya da tartışma ölü noktaya gelir sessizlik başlarsa en iyi yol fikir taramasını başlatmaktır. Bazen de derse eğlenceli bir başlangıç yapmak için bu yönteme başvurulabilir. Örneğin, sınıfa “Eski bir elbise askısı, elbise ya da palto asmaktan başka ne işe yarar. diye sormak ilgiyi çekecektir. Fikir taramasında önemli olan basit bir sorun üzerinde mümkün olduğu kadar kısa bir süre durmaktır.

Forum : Özel bir tartışma yöntemidir. Bu yöntemde küçük bir grup öğrenci diğer öğrencilere bilgi verir. Sununun sonunda dinleyiciler konuşmacılara konuya ilişkin sorular yöneltirler. Kendine soru yöneltilen öğrenci o sorunun cevabını verebilecek en yetkili kişi olarak açıklamalar da bulunur.

Seminer: Yüksek öğretimde sıklıkla kullanılan bu yöntem değişik biçimlerde uygulanmaktadır. En yaygın kullanım biçimi ise yazılı bir tez ya da çalışma üzerinde grupça tartışılmasıdır. Üzerin de görüşülecek yazılı materyal iki-üç hafta önceden grup üyeleri ne dağıtılır. Böylece grup üyeleri çalışmanın üzerinde enine boyuna inceleme yapma imkânına kavuşurlar.

Yukarıda sayılan bu yöntemlerin ortak özellikleri ve sınırlılıkları şunlardır:

Özellikleri

1. Demokratik bir yöntemdir.

2. Öğrenciler tartışarak öğrenirler.

3. Öğrencinin soru sorma, sorulara hemen cevap verme gibi yetenekleri gelişir.

4. Gruba ait olma duygusu gelişir.

5. Kendi düşünceleri yanında diğer arkadaşlarının da düşüncelerini öğrenme imkânı bulurlar.

6. Kendi görüşleri üzerine düşünce, eleştirileri ve değerlendirmeleri öğrenirler.

7. Kendi kendilerini disiplin etmeyi öğrenirler.

8. Bu yöntemle öğretmen öğrencilerini daha iyi tanıma imkânına kavuşur.

Sınırlılıkları

1. Zaman gerektirir.

 1. Konuşmaları konu üzerinde tutmak güçtür.

3. İyi disipline olmuş bir sınıf gerektirir.

4. Konuşmalar Çok uzar ve konu anlamsızlaşır.

5. Grup liderliği oldukça zordur.

6. Grup tartışmalarını sonuçlandırmak oldukça güçtür.

7. Çok kalabalık sınıflarda uygulanamaz

 3. ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

Kullanımı

Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Bu yöntem daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazanılmasında kullanılır.

Özellikleri

1. Öğrenci merkezlidir.

2. Öğrenciler, bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahiptir.

3. Problemi çözmeyi, analiz edip sonuçlandırmayı öğrenirler.

Sınırlılıkları

1. Sınıfa getirilecek örnek olayın temel ayrıntıları iyi belirlenmiş olmalı.

2. Örnek olayda temel bir sorun bulunmamalı.

3. Bir sorunun analiz edilmesi istenmeli, böylece sorun iyice anlaşılmalı.

4. Örnek olay, hedefler, ilişkiler ve değerler açısından değerlendirilmeli.

 1. Tartışma sonunda ortaya çıkan ilke ve sonuçlardan ve deneyimlerden kurumdaki çalışmalarda ne şekilde yararlanılacağının üzerinde durulmalı.

4. GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ

Kullanımı

Bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalışmasını önce gösterip açıklama, sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

Özellikleri

 1. Gösteri öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğrenci merkezlidir.
 2. Daha çok öğrencilerin psiko-motor becerileri kazanmasında etkilidir.
 3. Öğrenciler becerilerini yaparak ve yaşayarak geliştirir, öğrenir.

Sınırlılıkları

1. Kazandırılacak beceriler önce öğretmenler tarafından yapılarak öğrencilere gösterilmeli.

2. Her öğrenciye istenilen beceriyi kazanması için yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmeli.

3. Gösteri anında kullanılacak şema, grafik, slayt ve film gibi araç gereçler önceden hazırlanmalı.

4. Beceriler sırayla ve aşamalı olarak öğretilmeli, bir beceri tam öğrenilmeden diğerine geçilmemeli.

5. Öğrencilere önce basit, kolay ve yapabilecekleri işler yaptırılmalı.

 1. Dersin işleneceği yer önceden kontrol edilip öğretime hazır hâle getirilmeli.
 2. Yapılacak işler bir akış çizelgesinde gösterilmeli.

5. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ

Kullanımı

Problem çözme, istenilen hedefe ulaşabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasında seçme ve kullanmadır. Bu yöntem, bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilimsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında ve duyuşsal alanın analiz ve sentez özelliklerini geliştirmede kullanılır.

Özellikleri

1. Öğrenci merkezlidir.

2. Öğrencide ilgi ve güdülemeyi artırır.

3. Daha kalıcı izli öğrenmeleri oluşturur.

4. Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir ve bilimsel tutum kazandırır.

Sınırlılıkları

 1. Problem çözmede izlenen yollar tümevarım ve tümdengelimdir.
 2. Bir problemi çözmede izlenen yol

a . Problemin farkına varma

b. Problemin ne olduğunu tanımlama ve sınırlama

c. Problemin çözümü için hipotezler oluşturma

d. Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama

e. Çözümü uygulama, elde edilen ,sonuçlara göre öneride bulunma

6. BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kullanımı

Bireysel çalışma, bir öğrencinin bir konuyu yaparak, yaşayarak öğrenme yoludur. Bu yöntem, bir öğrencinin bir konuyu kendi başına öğrenmek istediği veya kendi başına çalışma yapmak istediği zaman kullanılır. Araştırma ve tam öğrenme yoluyla öğretme yaklaşımlarında, ayrıca uygulama, analiz ve sentez düzeylerindeki davranışları kazandırmada kullanılır.

Özellikleri

1. Öğrenci merkezlidir.

2 . Öğrenci, yaparak ve yaş ayarak öğrenir.

3. Her öğrenci öğrenme durumunu kendine göre ayarlar.

4. Öğrenme, öğrencinin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılır.

Sınırlılıkları

1. Amaç iyi belirlenmeli.

2. Zaman en iyi şekilde kullanılmalı.

3. İyi bir plânlama yapılmalı.

4. Basılı araçlardan bilgi edinilirken önemli hususların altı Çizilmeli, özet çıkarılmalı

Öğretme ve öğrenme sürecinde en yaygın olarak kullanılan yöntemler anlatma yöntemi, tartışma yöntemi, örnek olay yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, problem çözme yöntemi ve bireysel Çalışma yöntemidir.

Eğitimde yöntem kavramı ele alındığında öğrencilere yeni davranışları kazandırma işleminin nasıl gerçekleşeceği konusu karşımıza çıkmaktadır. Eğitim hedeflerinin gerçekleşmesi, uygun bir yöntemin seçilmesiyle sağlanır. Bu nedenle her ders için tek bir yöntem değil, çok farklı yöntemlerin kullanılması söz konusudur.

 

Windows Kısayol tuşları

Yayınlandı: Haziran 19, 2013 / Bilgisayar Kullanımı

Aşağıdaki tabloda, bilgisayarınızın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
Sekiz saniye süreyle Sağ ÜST KARAKTER’e basma Filtre Tuşları’nı açma ve kapatma
Sol ALT+sol ÜST KARAKTER+PRINT SCREEN (veya PRTSCRN) Yüksek Karşıtlık’ı açma veya kapatma
Sol ALT+sol ÜST KARAKTER+NUM LOCK Fare Tuşları’nı açma veya kapatma
Beş defa ÜST KARAKTER Yapışkan Tuşlar’ı açma veya kapatma
Beş saniye boyunca NUM LOCK Geçiş Tuşları’nı açma veya kapatma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+U
Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma

Genel klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda genel klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
F1 Yardım’ı görüntüleme
CTRL+C Seçili öğeyi kopyalama
CTRL+X Seçili öğeyi kesme
CTRL+V Seçili öğeyi yapıştırma
CTRL+Z Eylemi geri alma
CTRL+Y Eylemi yineleme
DELETE Seçili öğeyi silerek, bu öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
ÜST KARAKTER+DELETE Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
CTRL+SAĞ OK İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma
CTRL+SOL OK İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma
CTRL+AŞAĞI OK İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma
CTRL+YUKARI OK İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma
CTRL+ÜST KARAKTER ile birlikte ok tuşlarından biri Metin bloğu seçme
ÜST KARAKTER ile birlikte herhangi bir ok tuşu Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
CTRL ile birlikte herhangi bir ok tuşu+ARA ÇUBUĞU Pencerede veya masaüstünde birden çok bağımsız öğe seçme
CTRL+A Belge veya penceredeki tüm öğeleri seçme
F3 Dosya veya klasör arama
ALT+ENTER Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme
ALT+F4 Etkin öğeyi kapatma veya etkin programdan çıkma
ALT+ARA ÇUBUĞU Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma
CTRL+F4 Etkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)
ALT+SEKME Açık öğeler arasında geçiş yapma
CTRL+ALT+SEKME Açık öğeler arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
CTRL+Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
ALT+ESC Başlatıldıkları sırada öğeler arasında geçiş yapma
F6 Pencere içindeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında, başlatıldıkları sıraya göre geçiş yapma
F4 Windows Gezgini’nde Adres çubuğu listesini görüntüleme
ÜST KARAKTER+F10 Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme
CTRL+ESC Başlat menüsünü açma
ALT+altı çizili harf İlgili menüyü görüntüleme
ALT+altı çizili harf Menü komutunu (veya diğer altı çizili komutu) yerine getirme
F10 Etkin programın menü çubuğunu etkinleştirme
SAĞ OK Sonraki menüyü sağa doğru açma veya bir alt menüyü açma
SOL OK Sonraki menüyü sola doğru açma veya bir alt menüyü kapatma
F5 Etkin pencereyi yenileme
ALT+YUKARI OK Windows Gezgini’nde bir üst düzey klasörü görüntüleme
ESC Geçerli görevi iptal etme
CTRL+ÜST KARAKTER+ESC Görev Yöneticisi’ni açma
CD’yi takarken ÜST KARAKTER tuşuna basma CD’nin otomatik olarak çalışmasını önleme

İletişim kutusu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, iletişim kutularında kullanım için klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
CTRL+SEKME İleriye doğru sekmeden sekmeye geçme
CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME Geriye doğru sekmeden sekmeye geçme
SEKME Seçeneklerde ileri doğru gitme
ÜST KARAKTER+SEKME Seçeneklerde geriye doğru gitme
ALT+altı çizili harf Söz konusu harfe ilişkin komutu yerine getirme (veya seçeneği belirleme)
ENTER Çoğu seçili komut için fareyi tıklatmak yerine geçer
ARA ÇUBUĞU Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu işaretleme veya işaretini kaldırma
Ok tuşları Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seçme
F1 Yardım’ı görüntüleme
F4 Etkin liste içindeki öğeleri görüntüleme
GERİ AL Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçili ise, bir üst düzeydeki klasörü açma

Microsoft klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Microsoft klavyelerinde kullanım için klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi
Başlat menüsünü açma veya kapatma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+PAUSE
Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+D
Masaüstünü görüntüleme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+M
Tüm pencereleri simge durumuna küçültme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+ÜST KARAKTER+M
Simge durumuna küçültülmüş pencereleri masaüstüne geri yükleme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+E
Bilgisayarı açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+F
Dosya veya klasör arama
CTRL+Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+F
Bilgisayar arama (bir ağda iseniz)
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+L
Bilgisayarınızı kilitleme veya kullanıcı değiştirme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+R
Çalıştır iletişim kutusunu açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+T
Görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
CTRL+Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+SEKME
Windows 3B Hızlı Uygulama Geçişi’ni kullanarak görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+ARA ÇUBUĞU
Tüm araçları öne getirme ve Windows Kenar Çubuğu’nu seçme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+G
Kenar Çubuğu araçları arasında geçiş yapma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+U
Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+X
Windows Mobility Center’ı açma
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmiile birlikte herhangi bir sayı tuşu
Sayıya karşılık gelen konumdaki Hızlı Başlat kısayolunu açma. Örneğin, Hızlı Başlat menüsündeki ilk kısayolu başlatmak için Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+1.

              Windows Gezgini klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Gezgini pencereleri veya klasörleri ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Bunun için
CTRL+N Yeni pencere açma
END Etkin pencerenin en altını görüntüleme
HOME Etkin pencerenin en üstünü görüntüleme
F11 Etkin pencereyi simge durumuna küçültme veya ekranı kaplatma
NUM LOCK+sayısal tuş takımı üzerindeki ASTERISK (*) Seçilen klasörün tüm alt klasörlerini görüntüleme
NUM LOCK+sayısal tuş takımı üzerindeki ARTI İŞARETİ (+) Seçilen klasörün içeriğini görüntüleme
NUM LOCK+sayısal tuş takımı üzerindeki EKSİ İŞARETİ (-) Seçili klasörü daraltma
SOL OK Geçerli seçimi daraltma (genişletilmişse) veya üst klasörü seçme
ALT+SOL OK Önceki klasörü görüntüleme
SAĞ OK Geçerli seçimi görüntüleme (daraltılmışsa) veya ilk alt klasörü seçme
ALT+SAĞ OK Sonraki klasörü görüntüleme
ALT+D Adres çubuğunu seçme

              Windows Kenar Çubuğu klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Kenar Çubuğu ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+ARA ÇUBUĞU
Tüm araçları öne getirme ve Kenar Çubuğu’nu seçme
Windows logo tuşu Windows logo tuşunun resmi+G
Kenar Çubuğu araçları arasında geçiş yapma
SEKME Kenar Çubuğu denetimleri arasında geçiş yapma

              Windows Fotoğraf Galerisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Windows Fotoğraf Galerisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
CTRL+F Düzeltme bölmesini açma
CTRL+P Seçili resmi yazdırma
ENTER Seçili resmi daha büyük bir boyutta görüntüleme
CTRL+I Ayrıntılar bölmesini açma veya kapatma
CTRL+NOKTA (.) Resmi saat yönünde döndürme
CTRL+VİRGÜL (,) Resmi saat yönünün tersine döndürme
F2 Seçili öğeyi yeniden adlandırma
CTRL+E Öğe arama
ALT+SOL OK Geri gitme
ALT+SAĞ OK İleri gitme
ARTI İŞARETİ (+) Resmin küçük resmini büyütme veya yeniden boyutlandırma
EKSİ İŞARETİ (-) Resmin küçük resmini küçültme veya yeniden boyutlandırma
CTRL+B En uygun boyut
SOL OK Önceki öğeyi seçme
AŞAĞI OK Sonraki öğeyi veya sırayı seçme
YUKARI OK Önceki öğe (Easel) veya sonraki sıra (Küçük Resim)
PAGE UP Önceki ekran
PAGE DOWN Sonraki ekran
HOME İlk öğeyi seçme
END Son öğeyi seçme
DELETE Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşıma
ÜST KARAKTER+DELETE Seçili öğeyi kalıcı olarak silme
SOL OK Düğümü daraltma
SAĞ OK Düğümü genişletme
Videolar ile çalışmak için klavye kısayolları
J Bir çerçeve geriye gitme
K Kayıttan yürütmeyi duraklatma
L Bir çerçeve ileriye gitme
I Başlangıç kırpma noktasını ayarlama
O Son kırpma noktasını ayarlama
M Klibi bölme
HOME Durdurma ve başlangıç kırpma noktasına kadar geri sarma
ALT+SAĞ OK Sonraki çerçeveye ilerleme
ALT+SOL OK Önceki çerçeveye geri gitme
CTRL+K Kayıttan yürütmeyi durdurup geri sarma
CTRL+P Geçerli konumdan yürütme
HOME Başlangıç kırpma noktasını taşıma
END Son kırpma noktasına taşıma
PAGE UP Geçerli konumdan önceki en yakın bölme noktasını arama
PAGE DOWN Geçerli konumdan sonraki en yakın bölme noktasını arama

              Windows Yardım görüntüleyicisi klavye kısayolları

Aşağıdaki tabloda, Yardım görüntüleyicisi ile çalışmaya yönelik klavye kısayolları verilmiştir.

Basılacak tuş Yaptığı İşlem
ALT+C İçindekiler’i görüntüleme
ALT+N Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüleme
F10 Seçenekler menüsünü görüntüleme
ALT+SOL OK Önceki görüntülenmiş konuya geri gitme
ALT+SAĞ OK Sonraki (daha önce görüntülenmiş) konuya gitme
ALT+A Müşteri desteği sayfasını görüntüleme
ALT+HOME Yardım ve Destek giriş sayfasını görüntüleme
HOME Konunun başlangıcına gitme
END Konunun sonuna gitme
CTRL+F Geçerli konuyu arama
CTRL+P Konu yazdırma
F3 Arama kutusuna gitme

Koşullu biçimlendirme

Yayınlandı: Nisan 11, 2013 / Excel Programı

www.habibocak.com/video.asp?videoID=1995

Yinelenen verileri kaldırma

Yayınlandı: Nisan 11, 2013 / Excel Programı

www.habibocak.com/video.asp?videoID=2010

Dosya şifreleme

Yayınlandı: Nisan 11, 2013 / Excel Programı

www.habibocak.com/video.asp?videoID=2027

www.habibocak.com/video.asp?videoID=1955